3 noiembrie 2022

Informatii privind conditiile de debransare totala sau partiala de la CMTEB (RADET)

Etapele deconectării totale a unui consumator de energie termică de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

 1. Cererea tip se trimite la adresa de e-mail deconectare@cmteb.ro sau se prezintă în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00 la Serviciul Tehnic din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4 în vederea completării rubricii cu evidența apartamentelor deconectate din blocul (scara) solicitantului și a modului de contorizare.
 2. După completarea rubricii cu evidența apartamentelor deconectate din blocul (scara) solicitantului și a modului de contorizare din cerere, Serviciul Tehnic o va trimite pe e-mail solicitantului/împuternicitului acestuia. Aceasta se va putea ridica și fizic în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00.
 3. Proiectul tehnic se va întocmi în concordanță cu evidența apartamentelor deconectate ce sunt confirmate în cerere.
 4. Dosarul complet conform cerințelor din cererea de deconectare se poate depune la sediul din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, de luni-vineri, orele 08.00-15.00. La depunere se achită taxa de verificare a documentației și emitere a avizului tehnic de deconectare.
 5. Avizul tehnic de deconectare se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.
 6. În situația în care proiectul tehnic prezintă greșeli/erori de calcul,solicitantul/împuternicitul acestuia va fi notificat în vederea refacerii proiectului tehnic depus inițial.
  Notă: Documentația tehnică refăcută se poate depune la sediul din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00. Continuarea procedurii de deconectare va fi condiționată de achitarea taxei de reverificare a documentației.
 7. După primirea avizului tehnic de deconectare solicitantul se va prezenta cu un exemplar al acestuia în original semnat și ștampilat de către asociația de proprietari la Serviciul Facturare de sector conform indicațiilor din aviz. După predarea acestuia la Serviciul Facturare de sector, solicitantul va primi factura ce va conține taxa de deconectare. Continuarea procesului este condiționată de achitarea taxei.
 8. După achitarea taxei de deconectare, solicitantul se va prezenta la Serviciul Facturare de sector cu dovada plății.După aceea, solicitantul va fi contactat în vederea efectuării deconectării și întocmirii procesului verbal de deconectare (4 exemplare).
  Notă: Materialele necesare efectuării deconectării vor fi asigurate de către solicitant.
 9. După completarea de către salariatul companiei a procesului verbal de deconectare (4-patru exemplare), solicitantul are obligația de a semna și ștampila toate cele 4 (patru) exemplare la asociația de proprietari. Cele 4 (patru) exemplare în original se vor preda obligatoriu la Serviciul Facturare de Sector în vederea modificării contractului de furnizare a energiei termice.
 10. După modificarea făcută la contractul de furnizare a energiei termice, solicitantul va primi 2 (două) exemplare în original a proceselor verbale de deconectare completate cu datele noi ale contractului de furnizare a energiei termice. Un exemplar din acestea va fi predat obligatoriu la asociația de proprietari.

  Notă: Nerespectarea condițiilor de la punctele 7,8 și 9 conduce la imposibilitatea scoaterii din evidențele companiei a apartamentului solicitantului.
La data punerii în funcțiune a instalațiilor de încălzire pentru anul în curs procesul de deconectare se sistează la etapa respectivă urmând a se relua anul viitor după ce s-a dispus închiderea sezonului de încălzire pentru anul anterior.

Debranşare parţială a corpurilor de încălzire

Precizări importante debranşări parţiale a corpurilor de încălzire:

 • Debranşarea nu se execută în timpul sezonului de încălzire.
 • Conform art. 251 (a) din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/20.03.2007, este interzisă deconectarea numai a unor corpuri de încălzire dacă nu sunt montate repartitoare de costuri.
 • Debranşarea/deconectarea parţială a unor corpuri de încălzire se poate efectua cu acordul scris al asociaţiei de proprietari şi al firmei autorizate care exploatează repartitoarele de costuri în condominiu, prin care se confirmă existenţa şi luarea în calcul a acestora pe corpurile de încălzire.
 • NU SE APROBĂ debranşarea/deconectarea corpurilor de încălzire din spaţiile cu destinaţia de locuit, respectiv din sufragerie, dormitoare, living.
 • Se aprobă debranşarea/deconectarea NUMAI a corpurilor de încălzire din dependinţele apartamentului, respectiv din bucătărie, baie, wc serviciu, hol şi altele asemenea.
 • Operaţiunea de debranşare/deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, se face pe baza unui deviz de plată a contravalorii acestui serviciu.
 • După efectuarea dovezii de plată a devizului, trebuie asigurat accesul reprezentanţilor C.M.T.E.B. în apartament, în vederea efectuării operaţiei şi semnării Proceselor Verbale de către reprezentantul legal al asociaţiei.
 • Cererile de debranşare parţială se pot trimite la adresele de e-mail deconectare@cmteb.rorelatii@cmteb.rooffice@cmteb.ro sau se pot depune la registratura C.M.T.E.B din str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00, tot timpul anului.
Informatii complete, precum si taxele ce trebuie platite gasiti pe site-ul furnizorului de energie termica: https://www.cmteb.ro/rebransare-debransare-sistare.php

21 iulie 2016

Pot renunța debranșații la cheltuielile de reparatii efectuate la țevile proprietate comuna?

Instituția proprietății comune este reglementata prin Codul Civil (articolele 631-686),

Astfel, sunt considerate părți comune:
* fundația, curtea interioara, structura, structura de rezistenta, pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți si/sau spatiile comune, acoperișul, terasele, scările și casa scărilor, holurile, pivnițele și subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apa, centralele termice proprii și ascensoarele;

Conform H.G. 1588/2007 Art. 32 (3) Nici un proprietar de apartament sau de spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința nu va fi exceptat de Ia obligația de a contribui Ia plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntarii Ia folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonării apartamentului sau a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință ori in alte situații.

Iar renunțarea la cota-parte nu se va putea face decât odată cu dreptul asupra spațiului care constituie bunul principal;

Conform prevederilor legale, fiecare coproprietar suporta cheltuielile legate de întreținerea, repararea si exploatarea părților comune, in proporție cu cota sa parte;

Asa cum rezulta din prevederile legale, dacă v-ați debransat de la gaze, energie termica, etc, nu puteti renunța la proprietatea comună si nici la cheltuielile efectuate pentru întreținerea, repararea si exploatarea instalațiilor aparținând proprietății comune.

13 ianuarie 2016

12 ianuarie 2016

Asociatia de proprietari trebuie sa depuna la Primarie urmatoarele situatii
Conform HG 1588/2007


Art. 21. - (3) Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmită potrivit ordinului ministrului economiei şi finanţelor, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie. Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă vor depune bilanţ contabil, conform prevederilor legale.

14 august 2015

Bugetul Asociatie de Proprietari se afişează la avizier

La începutul fiecărui an asociațiile de proprietari au obligaţia să aprobe, în adunarea generală, bugetul de venituri şi cheltuieli.

Prin constituirea şi gestionarea bugetului propriu, asociaţia de proprietari asigură activitatea curentă pentru deservirea proprietarilor membri ai asociaţiei, întreţinerea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune şi asigurarea condițiilor optime pentru conviețuirea în comun.

Bugetul este documentul care ilustrează modul în care asociaţia îşi gestionează fondurile de-a lungul unui an calendaristic.

Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale.
Toate deciziile care implică în orice fel fondurile asociaţiei trebuie adoptate în adunarea generală a asociaţiei de proprietari.

Atât veniturile cât şi cheltuielile asociaţiei trebuie explicate, clarificate şi discutate de proprietari şi aprobate în adunarea generală pentru a fi apoi puse în aplicare. Numai astfel proprietarii vor accepta plata cheltuielilor şi vor urmării modul de utilizare a veniturilor.

Aceste hotărâri nu pot fi adoptate doar de comitetul executiv şi nu pot fi impuse de preşedinte, comitet, administrator sau orice alt proprietar.

După aprobarea în adunarea generală, bugetul asociaţiei devine documentul fundamental de organizare a gestiunii asociaţiei. El trebuie afişat la loc vizibil.

Orice proprietar are dreptul de a fi informat în orice moment asupra conţinutului bugetului şi a modului de gestionare a acestuia. Acest drept este consfinţit de statutul asociaţiei şi reprezintă o procedură normală de responsabilitate şi trasparenţă faţă de membrii asociaţiei.

Ce obligatii au asociatiile de proprietari

Asociațiile de proprietari au anumite obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca la inceputul anului, se arata intr-un comunicat de presa al Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat remis AvocatNet.ro. In cazul in care nu realizeaza aceste obligatii, asociatiile risca amenzi de pana la 3.000 lei.
Potrivit Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 230/2007 asociatiile de proprietari au o serie de obligatii, care trebuie indeplinite la inceputul fiecarui an, se precizeaza intr-un comunicat al Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat, remis recent redactiei. Acestea se aplica si in 2014.

Astfel, asociatiile de proprietari sunt obligate ca in primul trimestru al anului sa organizezeadunarea generala ordinara, care trebuie convocata de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei.

Atentie! Neconvocarea adunarii generale ordinare, cel putin o data pe an, in primul trimestru, de catre presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei.

In acelasi timp, proprietarii trebuie anuntati referitor la data adunarii generale cu cel putin sapte zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale. Anuntul trebuie afisat intr-un loc vizibil sau informarea se va realiza pe baza de tabel nominal convocator.

Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal, mentioneaza Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat. Daca nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata in termen demaximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora.

Conform sursei citate, dovada convocării si reconvocării o constituie afișul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnături.

Aceeași sursa mai precizează ca procesul verbal al adunării generale se aduce la cunoștința tuturor membrilor asociatiei de proprietari.

De asemenea, hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii si pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generala, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.

Pentru adoptarea hotararilor in adunarea generala a asociatiei de proprietari ca trebuie sa se tina cont de urmatoarele aspecte:

 • fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
 • pentru hotararile cu privire la stabilirea fondurilor de investitii pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;
 • proprietarul poate fi reprezentat in adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
 • un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai multi membri absenti, daca prezinta imputernicire semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza;
 • in cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari este decisiv.
Pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale vor trebui incluse, in mod obligatoriu:
 • analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,
 • stabilirea fondurilor de rulment si reparatii,
 • remuneratia conducerii asociatiei,
 • prezentarea situatiei restantierilor din cadrul asociatiei si masurile luate,
 • situatia platilor catre furnizorii de servicii,
 • raportul cenzorului,
 • modalitatea de repartizare a diferențelor de apa.
Daca o hotărâre a adunării generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa producă daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia.

Important! Actionarea in justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.

Pe langa obligatia convocarii adunarii generale la inceputul fiecarui an, asociațiile de proprietari trebuie sa aprobe in cadrul adunarii bugetul de venituri si cheltuieli.

Comitetul executiv al asociației de proprietari va întocmi proiectul bugetului de venituri.

Atentie! Toate deciziile care implica in orice fel fondurile asociatiei trebuie adoptate in adunarea generala a asociației de proprietari. Atât veniturile cât si cheltuielile asociației trebuie explicate, clarificate și discutate de proprietari și aprobate in adunarea generala pentru a fi apoi puse in aplicare. Doar in aceste condiții proprietarii vor accepta plata cheltuielilor si vor urmării modul de utilizare a veniturilor. Dupa aprobarea in adunarea generala, bugetul asociatiei devine documentul fundamental de organizare a gestiunii asociatiei si trebuie afisat la loc vizibil.